Hawaii State Class Championships


Zheng & Iinuma are Hawaii Quick Chess Co-Champions


2018 Hawaii Quick Chess Championship


2018 State Open & Blitz Championships


2018 Winter/Spring Chess Mini Camps